Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.’ panta 7. un 10.daļas prasībām akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka ir noslēgts darījums ar AS “Luminor bank” un ar starp vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošiem uzņēmumiem Amber Beverage Group Holding S.à r.l., Luksemburga, SIA Amber Distribution Latvia, AS Interbaltija AG, SIA Amber Beverage Group, Latvija, un Bennet Distributors UAB, Lietuva – par esoša overdrafta līguma ar kopējo overdrafta limita summu EUR 22,7 miljonu apmērā termiņa pagarinājumu līdz 31.01.2021. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns