Vietnes lietošanas noteikumi

Vietnes lietošanas noteikumi

Apmeklējot tīmekļa vietni www.amberlb.lv („Vietne”), Jūs piekrītat šiem Vietnes lietošanas noteikumiem, akceptējat tos un apstiprināt, ka tie ir Jums saistoši. Jums nav atļauts izmantot Vietni, ja jebkādu iemeslu dēļ nevēlaties vai nevarat akceptēt šos Vietnes lietošanas noteikumus. Lūgums rūpīgi izlasīt šo dokumentu un spiest „akceptēt” pogu, pirms piekļuves Vietnei vai tās lietošanas apstiprinot savu vecumu. Ja Vietne jebkādu iemeslu dēļ Jūs neapmierina, vienīgais risinājums ir Vietnes pamešana.

Vietne ir paredzēta personīgai, nekomerciālai lietošanai tikai tajās valstīs un teritorijās, kurās alkoholisko dzērienu lietošana ir likumīga, kā arī personām, kurām ir likumīgi atļauts lietot alkoholu saturošus dzērienus.

Lūgums nekavējoties pamest šo Vietni, ja neakceptējat šos Vietnes lietošanas noteikumus, ja atrodaties teritorijā, kurā alkohola lietošana ir pretlikumīga, ja neesat sasniedzis likumā noteikto vecumu alkoholisko dzērienu lietošanai Jūsu dzīvesvietas valstī vai pašreizējās atrašanās valstī vai teritorijā, vai ja apmeklējat šo Vietni valstī vai teritorijā, kur šīs Vietnes lietošana ir aizliegta, vai ja Jūsu dzīvesvietas valstī vai pašreizējās atrašanās valstī vai teritorijā ir spēkā citi piemērojamie likumi, kas aizliedz šīs Vietnes apmeklēšanu.

Esot sociāli atbildīgs alkoholisko dzērienu ražotājs un alkoholisko dzērienu ražošanas nozares globāls spēlētājs, Uzņēmums aicina visus esošos un topošos mūsu produktu patērētājus lietot alkoholiskos dzērienus atbildīgi. Ņemot vērā, ka mēs ar patērētājiem dalāmies savā lepnumā un vēsturē, lūgums lietot alkoholiskos dzērienus atbildīgi, izvairīties no pārmērīgas alkohola lietošanas un lietot mūsu produktus apdomīgi.

Grozījumi

Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt grozījumus šajos Vietnes lietošanas noteikumos normatīvo aktu izmaiņu, jaunas mārketinga vai tirdzniecības politikas ieviešanas vai jebkādu citu nozīmīgu izmaiņu rezultātā, un šādi grozījumi stājas spēkā nekavējoties ar brīdi, kad Vietnē tiek publicēti grozītie Vietnes lietošanas noteikumi. Ja pēc grozījumu ieviešanas nepiekrītat (vai nevarat nodrošināt atbilstību) Vietnes lietošanas noteikumiem, vienīgais risinājums ir pārtraukt Vietnes apmeklēšanu. Ja pēc grozījumu publicēšanas turpināsiet apmeklēt Vietni, tiks uzskatīts, ka akceptējat Vietnes lietošanas noteikumos veiktos grozījumus.

Par uzņēmumu

Otra līgumslēdzēja puse ir akciju sabiedrība „Amber Latvijas balzams”, uzņēmums, kas darbojas un ir dibināts saskaņā ar Latvijā spēkā esošiem tiesību aktiem, juridiskā adrese: A. Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija, reģistrācijas numurs 40003031873, turpmāk tekstā kopā ar uzņēmuma saistītajām personām saukts – „Uzņēmums”.

Piekļuve Vietnei

Piekļuve Vietnei ir atļauta īslaicīgi, bez maksas, un Uzņēmums patur tiesības (taču tam nav pienākums) bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai grozīt Vietnes saturu, īslaicīgi apturēt vai vienpusēji pārtraukt Vietnē sniegtos pakalpojumus. Uzņēmums neuzņemas atbildību par Vietnes nepieejamību jebkurā brīdī un patur tiesības pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji izbeigt, īslaicīgi apturēt vai pārtraukt informācijas sniegšanu vai Vietnes pieejamību.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Uzņēmumam pieder visas ar Vietni saistītās intelektuālā īpašuma tiesības un datubāzes tiesības, kā arī intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietnē publicētajiem materiāliem, tostarp, bet ne tikai, programmatūru, attēliem un fotogrāfijām, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, dizainu, logotipiem, tekstiem, saukļiem, formām, krāsu asociācijām, mākslas darbiem, audio, digitālajiem un video materiāliem, vizuālajiem elementiem, programmatūru utt. („Materiāli”). Materiālus aizsargā attiecīgie tiesību akti, un tie var būt reģistrēti konkrētā valstī vai teritorijā. Jums ir tiesības skatīt Vietnes saturu un taisīt Vietnē pieejamo Materiālu izdrukas tikai Jūsu personiskai, likumīgai, nekomerciālai lietošanai. Jebkāda formāta kopiju taisīšana un izmantošana citos nolūkos ir aizliegta un var pārkāpt piemērojamo normatīvo aktu prasības. Jums nav atļauts pielāgot, izplatīt, padarīt pieejamu trešajām pusēm, grozīt, publicēt, pavairot, koplietot, tulkot vai nodot Materiālus vai tos lietot komerciāliem mērķiem vai ieguvumiem bez Uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas, ko Uzņēmums var atteikt. Jums nav atļauts mainīt vai izņemt no Vietnē pieejamiem Materiāliem jebkādus autortiesību, īpašumtiesību paziņojumus vai citus līdzīgus paziņojumus. Nekas no Vietnē publicētā satura nav uzskatāms par tādu, kas tieši vai netieši norāda uz jebkādām atļaujām vai tiesībām izmantot Vietnē publicētās preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības bez Uzņēmuma rakstiskas atļaujas saņemšanas.

Obligāts pienākums ir Vietnē publicēto Materiālu attiecīgā īpašnieka kā tiesību uz Materiāliem turētāja statusa atzīšana. Uzņēmums apņemas īstenot savas intelektuālā īpašuma tiesības, ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, tostarp vēršoties tiesā ar civilprasību un/vai kriminālprasību par nesankcionētu intelektuālā īpašuma lietošanu. Visas tiesības ir aizsargātas.

Mūsu atbildība

Vietne ir izstrādāta pieaugušo, kas dzīvo valstī vai teritorijā, kurā ir atļauta alkohola lietošana, piesaistīšanai. Uzņēmums apzināti nepieprasa jebkādu informāciju no nepilngadīgām personām, kā arī apzināti netirgo vai citādi nepielāgo Vietni vai Uzņēmuma produktus vai pakalpojumus nepilngadīgu personu piesaistīšanai vai lietošanai valstī vai teritorijā, kur Vietne vai Uzņēmuma produkti ir aizliegti.

Vietne ir pieejama pēc „kāda tā ir” un „kāda ir pieejama” principa, tāpēc Jūs uzņematies jebkādus riskus un atbildību par Vietnes lietošanu attiecībā uz visiem aspektiem un bez jebkādām garantijām vai nosacījumiem attiecībā uz Vietnē publicētās informācijas precizitāti un uzticamību, tostarp, bet ne tikai, attiecībā uz netiešām pārdodamības, piemērotības noteiktam mērķim vai pārkāpumu neesamības garantijām. Uzņēmums nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz Vietnes darbību vai Vietnē iekļauto informāciju, saturu vai produktiem.

Vietnē publicētie Materiāli nav paredzēti reklāmas nolūkiem, kalpojot tikai informācijas sniegšanai. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Uzņēmums ar šo atsakās no jebkādas atbildības, kas izriet no tieša, netieša, neapzināta, represīva, īpaša vai izrietoša kaitējuma vai zaudējumiem, Jums radītiem iespēju zaudējumiem, ko izraisa Vietnes lietošana, jebkuri tajā pieejamie pakalpojumi vai jebkura Vietnē vai ar Vietnes starpniecību pieejamā informācija, neatkarīgi no tā, vai šādi zaudējumi, kaitējums, izmaksas vai zaudētas iespējas izriet no nolaidības vai pat ja Uzņēmums ir informēts par šāda kaitējuma iespējamību. Uzņēmums uzņemas atbildību par tādiem zaudējumiem, kaitējumu, izmaksām un zaudētām iespējām, kas izriet no rupjas nolaidības vai tīšas darbības. Jūs piekrītat atbrīvot Uzņēmumu un tā akcionārus, direktorus un/vai darbiniekus, aģentus vai filiāles, konsultantus, Vietnes viesošanas pakalpojumu sniedzēju vai jebkuras citas trešās puses, kas jebkādi ir iesaistītas Vietnes izveidē un uzturēšanā, no jebkādas atbildības, kas izriet no Vietnes lietošanas.

Uzņēmuma atbildības kopējais apmērs, kas izriet no jebkādiem radītiem zaudējumiem, kaitējuma, izmaksām vai zaudētām iespējām saistībā ar jebkādām no Vietnes un/vai šo Vietnes lietošanas noteikumu izmantošanas, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 100 eiro kopumā, un ar šo Jūs apliecināt šādas summas pietiekamību. Ņemot vērā, ka atsevišķas jurisdikcijas aizliedz atbildības vai zaudējumu izslēgšanu vai ierobežojumus, Uzņēmums ir tiesīgs izmantot maksimālās pieejamās atrunas un/vai radīto zaudējumu un atbildības ierobežojumu iespējas.

Jūsu atbildība

Jūsu atbildībā ietilpst datu aizsardzības īstenošana ar datorvīrusu pārbaudes programmatūru (un programmatūras atjaunināšana) attiecībā uz Vietnē apskatāmajiem un/vai lejupielādētajiem Materiāliem, un nodrošināt šādas programmatūras savietojamību ar Jūsu aparatūru.

Nodalāmība

Ja viens vai vairāki šī līguma punkti ir pretrunā ar likumā noteiktajiem vai sabiedriskās kārtības nosacījumiem, tiek pasludināts(-i) par spēkā neesošu(-iem) saskaņā ar kompetentas iestādes galīgo lēmumu, vai tam(-iem) nav juridiska spēka citu iemeslu dēļ, spēkā neesošais(-ie) un/vai bez juridiska spēka esošais(-ie) līguma punkts(-i) nekādā gadījumā neietekmē citu līguma punktu spēkā esamību, un spēkā neesošais(-ie) un/vai bez juridiska spēka esošais(-ie) līguma punkts(-i) ir interpretējams(-i) maksimāli atbilstoši pušu nolūkiem, ciktāl to pieļauj piemērojamais likums. 

Vietnē publicētā informācija

Pirms rīkoties, pamatojoties uz Vietnē publicēto informāciju, Jums ir pienākums pārbaudīt šo informāciju pie neatkarīgām trešajām pusēm un/vai iestādēm. Nekāda Vietnē publicēta informācija nav uzskatāma par ieteikumu to izmantot. Uzņēmums negarantē Vietnes satura precizitāti, lai gan ir īstenoti konkrēti pamatoti pasākumi visas Vietnē publicētās informācijas precizitātes nodrošināšanai.

Saišu no Vietnes un uz Vietni izmantošana

Bez Uzņēmuma iepriekšējas piekrišanas saņemšanas ir aizliegts citās vietnēs publicēt hipersaites, kas pāradresē lietotāju uz Vietni. Gadījumos, kad Vietnē tiek publicētas saites uz citām vietnēm, šādas saites ir izmantojamas tikai informatīvos nolūkos. Uzņēmums nekontrolē citās vietnēs publicēto saturu un neuzņemas atbildību par šo vietņu saturu vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var izrietēt no šo vietņu apmeklēšanas.

Jūsu personu identificējošo datu apstrāde

Personu identificējošie dati, ko Jūs brīvprātīgi varat sniegt Vietnei („Dati”), tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Atsevišķos gadījumos Jūs tiekat aicināts sniegt tādus Datus kā savu vārdu un e-pasta adresi vai citu informāciju, kas tiek pieprasīta Vietnes lapās. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties sniegt Datus, un apzināties, ka šāda atteikuma gadījumos atsevišķi rīki var nebūt pieejami.

Mums ir pienākums no Jums iegūtos Datus apstrādāt godīgi un likumīgi, ievērojot personas tiesības.

Informācijas izmantošanas veidi

Jūsu sniegto informāciju izmantojam šādos veidos:

  • Vietnes lietošana: informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu, ka mūsu Vietnes saturs tiek atspoguļots Jums un Jūsu datoram efektīvākajā veidā. Sniegto informāciju varam izmantot arī iekšējās mārketinga analīzes veikšanai (piemēram, lai noteiktu lietotāju plūsmu konkrētos Vietnes segmentos).
  • Mārketinga informācija: iegūtie dati tiek izmantoti, lai sniegtu informāciju par mūsu, kā arī mūsu meitasuzņēmumu, filiāļu un mātesuzņēmumu, un saistīto uzņēmumu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, ko pieprasāt no mums vai kas, mūsuprāt, varētu Jums interesēt, ja iepriekš ir dota piekrišana saziņai ar Jums šādos nolūkos. Pirmreizēji sniedzot savu personisko informāciju, Jūs varēsiet apstiprināt, vai vēlaties saņemt šādu informāciju, kā arī jebkurā brīdī varēsiet atteikties no šādas komunikācijas, sazinoties ar mums, spiežot šeit.
  • Darījumu īstenošanas nolūkos: sniegtā informācija tiek izmantota mūsu pienākumu, kas izriet no starp Jums un mums noslēgtiem līgumiem, izpildei.
  • Interaktīvās iespējas: sniegtā informācija ļaus Jums izmantot mūsu pakalpojumu interaktīvās iespējas, ja tādas vēlaties izmantot.

Jūsu personiskās informācijas izpaušana

Mēs esam tiesīgi izpaust Jūsu personisko informāciju trešajām pusēm tikai saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību.

Jūsu sniegtie Dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik būs nepieciešams mērķu, kuriem Dati ir iegūti, izpildei vai cik to nosaka likums. Jums ir tiesības jebkurā brīdī piekļūt saviem Datiem, veikt tajos labojumus, iebilst pret Datu apstrādi, kā arī izmantot citas tiesības, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu datu aizsardzību. Esat laipni aicināti jebkurā brīdī sazināties ar mums saistībā ar jautājumiem par Jūsu tiesību izmantošanu, spiežot šeit.

Jūsu personiskā informācija, ko varam apkopot

Mēs varam apkopot un apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

  • Dati par Jūsu apmeklējumiem mūsu Vietnē, tostarp, bet ne tikai, datplūsmas dati, atrašanās vietas dati, tīmekļa žurnāli un citi komunikācijas dati, kas nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei vai ir citādi nepieciešami, kā arī Jūsu izmantotie resursi.
  • Informācija, ko sniedzat, Vietnē aizpildot veidlapas. Šī informācija ietver datus, kas ir sniegti, reģistrējoties mūsu Vietnes lietošanai, piesakoties mūsu pakalpojumam, publicējot materiālus vai pieprasot turpmākus papildu pakalpojumus. Tāpat varam pieprasīt Jums sniegt personisko informāciju gadījumos, kad piedalāties Uzņēmuma sponsorētos konkursos vai sekmēšanas pasākumos, kā arī tad, ja ziņojat par mūsu Vietnē konstatētu problēmu.
  • Tāpat varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt papildu informāciju par precēm, kas, mūsuprāt, var Jums interesēt, piesakoties šādas informācijas saņemšanai lapā, kurā iesniedzat savu personisko informāciju.

Reglamentējošie normatīvie akti

Vietne ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, un šie likumi regulē Vietnes darbību, kā arī Vietnes pārlūkošana un lietošana (tostarp, bet ne tikai, visa tajā esošā informācija, šādas informācijas publicēšana un citi ar Vietni saistītie jautājumi) no Jūsu puses ir uzskatāma par Latvijas Republikas likumu prasību akceptēšanu. Ja Jums rodas šaubas par piemērojamo tiesību aktu prasību ievērošanu, šādos gadījumos mēs ļoti iesakām un Jūsu pienākums ir vērsties pēc padoma pie profesionāliem juristiem.

Līguma pilnīgums

Šie Vietnes lietošanas noteikumi atceļ visas iepriekšējās vienošanās, solījumus, apliecinājumus, garantijas, paziņojumus un norunas starp Jums un Uzņēmumu.

Vietnes apmeklēšana no ārvalstu jurisdikcijas

Ciktāl Vietni ir iespējams apmeklēt no jebkuras ārvalstu jurisdikcijas, un Vietnes pārlūkošana notiek pēc Jūsu brīvas gribas un iniciatīvas, Jums ir pienākums un Jūs piekrītat ievērot savas dzīvesvietas valsts vai teritorijas tiesību aktu un/vai Vietnes pārlūkošanas prasības. Piekļuve Vietnei no jebkuras ārvalstu jurisdikcijas notiek, Jums uzņemoties visus riskus. Tāpat Jums jāuzņemas visas tiešās vai netiešās sekas un atbildība, kas izriet no attiecīgo juridisko un normatīvo noteikumu pārkāpumiem. Uzņēmums nekādos gadījumos nav saucams pie atbildības par jebkuru šādu pārkāpumu.

Apmeklējot šo Vietni, Jūs piekrītat, ka jebkuri ar šiem Vietnes lietošanas noteikumiem, kā arī ar to interpretāciju saistīti strīdi tiks ekskluzīvi iesniegti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs, izņemot gadījumus, kad to aizliedz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.

Uzņēmums nekādā veidā neapliecina, ka Vietnē publicētie Materiāli un/vai Vietnes lietošana ir likumīga, atbilstoša vai pieejama Jūsu atrašanās vietā, tāpēc tie lietotāji, kuri izvēlas apmeklēt Vietni no jebkuras vietas, piekrīt to darīt pēc savas iniciatīvas, uzņemoties atbildību par pilnīgu atbilstību (bez atrunām vai ierobežojumiem) valsts vai vietējiem tiesību aktiem, ciktāl ir piemērojami vietējie tiesību akti.

Vietne var ietvert atsauces uz produktiem vai pakalpojumiem, kas nav pieejami Jūsu dzīvesvietas valstī vai teritorijā un/vai pieslēgumā Vietnei. Atsauces uz konkrētu produktu vai pakalpojumiem nenorāda, ka Uzņēmums plāno šīs preces padarīt pieejamas šajās valstīs vai teritorijās.

Citi noteikumi

Apmeklējot Vietni, Jūs neatsaucami apliecināt, ka saprotat un akceptējat, ka šie Vietnes lietošanas noteikumi uz Jums attiecas tāpat kā jebkurš parakstīts, rakstisks līgums.

Piezīme. Jūsu tiesības un pienākumi saistībā ar Uzņēmumu ietver tiesības un pienākumus attiecībās ar akciju sabiedrību „Amber Latvijas balzams” un tās filiālēm un meitasuzņēmumiem, un, kur to nosaka šie noteikumi, akcionāriem, direktoriem un/vai darbiniekiem. Uzņēmums šajos noteikumos ir domāts lietojumos „mēs”, „mums”, „mūsu”.

Šo noteikumu ietvaros lietojumi „Jūs” un „Jūsu” atsaucas uz Vietnes lietotāju.

Uzņēmums iestājas par alkoholisko dzērienu atbildīgu lietošanu.

Nospiežot noteikumu akceptēšanas pogu, Jūs apstiprināt, ka pilnībā saprotat un neatsaucami piekrītat ievērot visus iepriekš minētos nosacījumus.

Nebrauciet alkohola reibumā. Nelietojiet alkoholiskos dzērienus, ja nav sasniegts vecums, sākot no kura saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Jums ir atļauts tos lietot. Atcerieties, ka nepilngadīgām personām alkohola lietošana ir bīstama un kaitē veselībai, un atzīstiet pieaugušo pārliekas vai neatbildīgas alkohola lietošanas radīto kaitējumu.

© 2019 – Visas tiesības aizsargātas. Akciju sabiedrība „Amber Latvijas balzams”.