Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Paziņojums par AS “Amber Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS “Amber Latvijas balzams”, vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012 (tālāk tekstā – Sabiedrība), Valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā Akcionāru sapulce notiks 2023. gada 27. jūlijā, plkst. 14:00 Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, AS “Amber Latvijas balzams” telpās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

  1. Valdes, Padomes ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskatu apstiprināšana.
  2. Peļņas izlietošana.
  3. Revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
  4. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejai.

Sabiedrības Valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Akcionāru sapulcē ir 2023. gada 19. jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā Akcionāru sapulcē 2023. gada 27. jūlijā, kā arī balsot rakstveidā pirms Akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces

Aicinām akcionārus Akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (to sūtot uz e-pastu office.LB@amberbev.com, sākot no 2023. gada 13. jūlija) tiks nosūtīta uz viņa norādīto e-pastu. Balsojuma veidlapa būs pieejama arī Sabiedrības mājaslapā www.amberlb.lv sadaļā “Investoriem“, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: office.LB@amberbev.com; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības Valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāri var piedalīties Akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības mājaslapā www.amberlb.lv sadaļā “Investoriem“, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionārs, kurš balsojis pirms Akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosuta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2023. gada 26. jūlijam.

Akcionāru sapulce

Lai reģistrētos dalībai Akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (to sūtot uz e-pastu office.LB@amberbev.com, sākot no 2023. gada 13. jūlija) tiks nosūtīta uz viņa norādīto e-pastu un tai jāpievieno akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopija. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības mājaslapā www.amberlb.lv sadaļā “Investoriem“, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: office.LB@amberbev.com; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai Akcionāru sapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2023. gada 21. jūlija plkst. 14:00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kas būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības Valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana par darba kārtības jautājumiem Akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Tiem akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai sapulcei notiks Akcionāru sapulces dienā 2023. gada 27. jūlijā no plkst. 13:00 līdz plkst. 13:45 Akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāru tiesības

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas vai 7 (septiņu) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc Akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildu jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības Valdei.

Akcionāriem 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par Akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi Akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar Sabiedrības gada pārskatu, Valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un Akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2023. gada 13. jūlija (ar Sabiedrības gada pārskatu, Valdes priekšlikumiem par peļņas izlietošanu no 2023. gada 27. jūnija) līdz 26. jūlijam, darba dienās elektroniski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu office.LB@amberbev.com.

Visi ar Sabiedrības Akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti šādās interneta platformās: Sabiedrības mājaslapā www.amberlb.lv sadaļā “Investoriem“, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 7 496 900.

Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valde

Pilnvarojuma veidlapa

Pieteikšanās veidlapa