Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka tā ir noslēgusi darījumu ar AS “Rietumu Banka” un vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošu uzņēmumu Amber Beverage Group Holding S.à r.l., sniedzot nodrošinājumu 24 miljonu eiro apmērā, kā arī galvojumu 10 miljonu eiro un blakus prasījumu apmērā. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Amber Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts Revīzijas komitejas viedoklis.  

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns