Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Amber Latvijas balzams” 2023. gada 27. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskatu apstiprināšana

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2022. gada pārskatu, 2022. gada atkarības pārskatu, 2022. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu.

2. Peļņas izlietošana

Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” valdes sagatavotais lēmuma projekts:

1) 2022. gada peļņu 6 332 122 EUR atstāt nesadalītu.

Akcionāra Amber Beverage Group Holding S.à r.l. lēmuma projekts:

2) Izmaksāt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” akcionāriem dividendēs 4 498 140 eiro, ko veido 0,60 eiro (sešdesmit centi) par katru akciju no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas.

3) Noteikt šādu dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

3.1) Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2023. gada 9. augustu, dividenžu ieraksta datumu – 2023. gada 10. augustu un par dividenžu maksājuma datumu – 2023. gada 11. augustu.

3.2) Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.

3. Revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2023. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (Reģ.nr. 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2023. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 36 000 EUR, neiekļaujot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2023. gada pārskatu revīziju.

4. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai

1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:

  • Rolandu Gulbi;
  • Anitu Zīli;
  • Jeļenu Skobeļevu.

2) Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Rīgā, 2023. gada 13. jūlijā

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns

Balsošanas veidlapa