Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu

AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka ir noslēgusi darījumu ar SIA “Neatkarīgā patentu aģentūra”, reģistrācijas numurs: 40003391818, par nekustamā īpašuma, kas atrodas Lapeņu ielā 3, Rīgā, pārdošanu. Darījuma vērtību EUR 4 miljonu apmērā noteica neatkarīgu nekustamā īpašuma vērtētāju SIA “Colliers International Advisors” veiktais vērtējums.

Papildus tika noslēgts Nomas līgums uz divu gadu termiņu. Minētais termiņš ir saistīts ar Amber Beverage Group projektu “Automatizētas augstplauktu noliktavas būvniecība Uriekstes ielā 9, Rīgā”, kā rezultātā 2025. gadā Sabiedrības noliktavas tiks pārceltas uz jauno noliktavu un Sabiedrība vairs neizmantos nekustamo īpašumu tās pamatfunkciju nodrošināšanai.

Darījumus ir akceptējusi AS “Amber Latvijas balzams” Padome. Darījumiem paredzama pozitīva ietekme uz Sabiedrības finansiālajiem rezultātiem, Sabiedrībai gūstot papildu ienākumus.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns