Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka ir noslēgts darījums ar koncernā apvienoto uzņēmumu valdošo uzņēmumu, Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēto kompāniju Amber Beverage Group Holding S.à r.l., reģistrācijas Nr. B218246, par īstermiņa aizdevuma piešķiršanu EUR 4 miljonu apmērā, nosakot par aizdevuma atmaksas gala termiņu 2024. gada 31. decembri un procentu likmi gadā 6% apmērā.

Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi. Tiek uzskatīts, ka darījums arī pozitīvi ietekmē Sabiedrības akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība gūs papildus ienākumus. Sabiedrības gada procentu ienākumi no Aizdevuma līguma varētu būt EUR 240 tūkstošu apmērā. Par darījumu ir saņemts pozitīvs Revīzijas komitejas atzinums.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns