Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka ir izsniegusi nodrošinājumu Lietuvā ar maksimālo nodrošinājumu summu 13 miljonu eiro apmērā. Izsniegtais nodrošinājums nodrošinās vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstoša uzņēmuma, Amber Beverage Group Holding S.à r.l., kā kredīta ņēmēja saistību izpildi pret kredīta devēju – AS “Rietumu Banka”, kas izriet no 2023. gada 11. aprīlī noslēgtā kredīta līguma par kredīta summu 10 miljonu eiro apmērā un atmaksas termiņu 2028. gada 10. aprīlī. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī Sabiedrības akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus nodrošinājuma maksas veidā, kas noteikta atbilstoši tirgus nosacījumiem un transferta cenu principiem. Sabiedrības kopējie ienākumi par nodrošinājuma sniegšanu provizoriski varētu būt 185 tūkstoši eiro. Par darījumu iepriekš saņemts Revīzijas komitejas viedoklis. 

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns