Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59’. panta 7. un 10.daļas prasībām, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka ir noslēgts darījums ar AS “Swedbank” un ar Sabiedrības saistītajām pusēm – UAB “Bennet distributors” (reģ. nr. 110365450, Lietuva) un SIA “Amber Beverage Group” (reģ. nr. 40103839550, Latvija) par kredītlīnijas ar EUR 9 000 000 limitu termiņa pagarinājumu uz 3 mēnešiem, proti, līdz 30.09.2019. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo tieši Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns