Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Latvijas balzams” 2019.gada 27.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2018.gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2018.gada pārskatu, 2018.gada atkarības pārskatu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2018.gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2018.gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 2018. gada peļņu 9 387 300 EUR.

2) 2018.gada peļņu 9 387 300 EUR atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas stiprināšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2019.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2019.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu “PricewaterhouseCoopers” SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2019.gada pārskatu revīzijas veikšanu 24 500 EUR, neiekļaujot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2019.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes atalgojuma politiku (pielikumā).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei

1) Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes locekļa amata Petr Aven, Rolandu Gulbi, Sergeju Ļimarenko, Oļegu Alaini un Valizhan Abidov.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2019.gada 27.jūnijā:

  1. Petr Aven;
  2. Rolandu Gulbi;
  3. Valizhan Abidov;
  4. Aleksandru Maslo;
  5. Velgu Celmiņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums sadalot balsis.

3) Noteikt, ka kopējais padomes ikgadējais atlīdzības fonds nevar pārsniegt 130 000 EUR un atlīdzības izmaksu padomes locekļiem veikt atbilstoši akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes atalgojuma politikai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2019.gada 27.jūnijā

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns