Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka tā ir noslēgusi darījumu ar SIA “ZAB Ellex Klavinš”, kas rīkojas kā nodrošinājumu aģents, sniedzot galvojumu 30 miljonu eiro un blakus prasījumu apmērā, lai nodrošinātu ar Sabiedrību vienā grupā ietilpstošās kompānijas Amber Beverage Group Holding S.à r.l. saistību izpildi, kas izriet no obligāciju emisijas. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Amber Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts Revīzijas komitejas viedoklis.  

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns