Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59.’ panta 7. un 10.daļas prasībām, akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valde informē, ka ir noslēgts darījums ar koncernā apvienoto uzņēmumu valdošo uzņēmumu, Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēto kompāniju Amber Beverage Group Holding S.à r.l., reģistrācijas Nr. B218246, par esošā aizdevuma līguma ar neatmaksāto aizdevuma pamatsummu EUR 37 778 991 apmērā atmaksas termiņa pagarināšanu līdz 2026. gada 31. decembrim.

Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi. Tiek uzskatīts, ka darījums arī pozitīvi ietekmē Sabiedrības akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība gūs papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts Revīzijas komitejas viedoklis.