Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Latvijas balzams” 2020. gada 7. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2019. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2019. gada pārskatu, 2019. gada atkarības pārskatu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2019. gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2019. gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 2019. gada peļņu 10 046 062 EUR.

2) 2019. gada peļņu 10 046 062 EUR atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas stiprināšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2020. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2020. gada pārskatu revīzijas veikšanu 28 780 EUR, neiekļaujot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2020. gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

1) Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes locekļa amata Petr Aven, Rolandu Gulbi,  Valizhan Abidov, Aleksandru Maslo un Velgu Celmiņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2020. gada 7. jūlijā:

1. Petr Aven;

2. Rolandu Gulbi;

3. Valizhan Abidov;

4. Jāni Buku;

5. Velgu Celmiņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

3) Noteikt, ka kopējais padomes ikgadējais atlīdzības fonds nevar pārsniegt 130 000 EUR un atlīdzības izmaksu padomes locekļiem veikt atbilstoši akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes atalgojuma politikai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:

1 Rolandu Gulbi;

2. Anitu Zīli;

3. Jeļenu Skobeļevu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

2) Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Statūtu grozījumi.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” statūtu grozījumus (pielikumā).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

7. Valdes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” valdes atalgojuma politiku (pielikumā).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2020. gada 7. jūlijā

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns