Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”, vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012 (turpmāk tekstā – Sabiedrība), valde, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šim paziņojuma un ir pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.lb.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: office.LB@amberbev.com; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 6. jūlijam.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valde

Balsošanas veidlapa

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams 2020. gada 7. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” statūtu grozījumi

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”Valdes atalgojuma politika

Padomes zinojums 2019

Jānis Buks – „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā kandidāta CV