Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Latvijas balzams” 2017.gada 28.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1.    Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2016.gada pārskatu apstiprināšana.

1)    Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2)    Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2016.gada pārskatu (-s).

2.    2016.gada peļņas izlietošana.

1)    Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 2016. gada tīro peļņu 7 472 039 EUR.
2)    2016.gada tīro peļņu 7 472 039 EUR un daļu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 24 861 EUR apmērā, kopā 7 496 900 EUR jeb 1,00 EUR uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2017. gada 28.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2017. gada 4.augustu.

3.    Revidenta ievēlēšana 2017.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
1)    Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2017.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu “PricewaterhouseCoopers” SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).
2)    Noteikt atlīdzību revidentam par 2017.gada pārskatu revīzijas veikšanu 24 000 EUR, neiekļaujot PVN.
3)    Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2017.gada pārskatu revīziju.

4.    Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

1)    ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:
a.    _______________;
b.    _______________;
c.    _______________.
2)     Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Rīgā, 2017.gada 14.jūnijā

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 
Valdes priekšsēdētājs                                                       Intars Geidāns