Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Latvijas balzams” 2017.gada 28.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1.    Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2016.gada pārskatu apstiprināšana.

1)    Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2)    Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2016.gada pārskatu (-s).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.    2016.gada peļņas izlietošana.

Visu akciju sabiedrības „Latvijas balzams” tīro peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Latvijas balzams” konkurētspējas saglabāšanai un rezervju veidošanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3.    Revidenta ievēlēšana 2017.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)    Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2017.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu “PricewaterhouseCoopers” SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).
2)    Noteikt atlīdzību revidentam par 2017.gada pārskatu revīzijas veikšanu 24 000 EUR, neiekļaujot PVN.
3)    Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2017.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.    Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

1)    ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:
a.    Rolands Gulbis;
b.    Anita Zīle;
c.    Jeļena Skobeļeva.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

2)     Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Rīgā, 2017.gada 28.jūnijā

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 
Valdes priekšsēdētājs                                                             Intars Geidāns