Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Akcionāru pilnsapulce notiks 28.jūnijā

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 28.jūnijā plkst. 12.00 Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 160, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” telpās.

Darba kārtība:
1.    Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2016.gada pārskatu apstiprināšana.
2.    2016.gada peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana 2017.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
4.    Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2017.gada 28.jūnijā  – no plkst. 11.00 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2017.gada 19.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulcē 2017.gada 28.jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību: 
•    akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
•    akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama  akciju sabiedrības „Latvijas balzams” interneta mājas lapā www.lb.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar akciju sabiedrības “Latvijas balzams” gada pārskatiem, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Latvijas balzams” akcionāri varēs iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2017.gada 14.jūnija līdz 2017.gada 27.jūnijam, darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00 Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 160, pie akciju sabiedrības “Latvijas balzams” pārvaldes sekretāres, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „Latvijas balzams” interneta mājas lapā www.lb.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 7 496 900.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valde

Papildus informācijai pa tālr. 67081213