Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka tā ir noslēgusi darījumu ar Šveices banku Credit Suisse AG, AS “Luminor banka” un vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošu uzņēmumu Amber Beverage Group Holding S.à r.l..

Darījums noslēgts, precizējot iepriekš parakstīto līgumu nosacījumus, tai skaitā starp Credit Suisse AG un Amber Beverage Group Holding S.à r.l. aizdevuma līgumu EUR 27 miljonu apmērā. Ir precizēta prasījumu tiesību nodošana bankām atbilstoši esošajai komercpraksei.

Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību un uz Sabiedrības akcionāriem, kas nav šī darījuma dalībnieki, ir vērtējama neitrāli, jo darījums nepalielina esošo saistību apmēru. Par darījumu ir saņemts Revīzijas komitejas viedoklis.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns