Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka pārfinansēšanas procesa ietvaros tika noslēgts darījums ar Šveices banku Credit Suisse AG un vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošu uzņēmumu Amber Beverage Group Holding S.à r.l.. Darījuma ietvaros ir paredzēts, ka Amber Beverage Group Holding S.à r.l. saņems aizdevumu EUR 27 miljonu apmērā, kā arī tika pārslēgti kredīta līgumi un līgumi par Sabiedrības sniegtiem nodrošinājumiem.

Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi. Turklāt tiek plānots, ka Amber Beverage Group Holding S.à r.l. parādsaistību apmērs pret Sabiedrību samazināsies.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī Sabiedrības akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns