Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Apelācijas instances tiesa lemj par labu AS “Latvijas balzams”

AS “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) vadība informē, ka apelācijas instances tiesa ir skatījusi 2018. gada oktobrī privātpersonu iesniegto nemantiska rakstura prasības pieteikumu.

Pieteikuma iesniedzēji sūdzējās par komerctiesību procesuālās kartības neievērošanu, sludinājuma formulējumu par akcionāru sapulces sasaukšanu, dokumentu kopiju neizsniegšanu, kā arī apstrīdēja 2018. gada 14. jūnija AS “Latvijas balzams” akcionāru sapulces lēmumu pieņemšanu par gada pārskata apstiprināšanu un par peļņas izlietošanu. Tāpat Prasītāji lūdza tiesu uzlikt pienākumu Sabiedrībai izsniegt tādu informāciju, uz ko tai nav tiesību, turklāt kas tiesiski iespējamajā apjomā jau bija publiski pieejama.

Apelācijas instances tiesa nosprieda, ka prasība nav pamatota un tā tika noraidīta pilnā apmērā. Sabiedrības vadība uzsver, ka tā ievēro korporatīvās pārvaldības un likumdošanas prasības.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns