Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Latvijas balzams” 2021. gada 30. septembra kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2021. gada 30. septembra kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

(ietverot akcionāra Amber Beverage Group Holding S.à r.l. izvirzītos priekšlikumus peļņas izlietošanai un Padomes locekļu kandidātus)

1. Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2020. gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2020. gada pārskatu, 2020. gada atkarības pārskatu, 2020. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2020. gadu.

2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sagatavotais lēmuma projekts:

1)  Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2020. gada peļņu 9 324 305 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

Akcionāra Amber Beverage Group Holding S.à r.l. lēmuma projekts:

2) Izmaksāt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” akcionāriem dividendēs 3 448 574 eiro apmērā, kas veido 0,46 eiro (četrdesmit seši centi) par katru akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas.

3) Noteikt šādu dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

3.1)     Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2021. gada 14. oktobri, dividenžu ieraksta datumu – 2021. gada 15. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu – 2021. gada 18. oktobri.

3.2)    Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.

3. Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2021. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (Reģ.nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2021. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 32 000 EUR, neiekļaujot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2021. gada pārskatu revīziju.

4. Firmas maiņa un statūtu grozījumi

1) Mainīt firmu no akciju sabiedrība „Latvijas balzams” uz AS „Amber Latvijas balzams”, nosakot, ka izmaiņas stājas spēkā ar 2022. gada 1. maiju.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” statūtu grozījumus (pielikumā).

5. Padomes vēlēšanas.

1) Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Latvijas balzams” Padomes locekļa amata Petr Aven, Rolandu Gulbi,  Valizhan Abidov, Jāni Buku un Velgu Celmiņu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 30. septembrī:

  1. Rolandu Gulbi;
  2. Valizhan Abidov;
  3. Velgu Celmiņu;
  4. Guntaru Reidzānu;
  5. Borisu Ņešatajevu.      

Rīgā, 2021. gada 16. septembrī

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns

Statūtu grozījumi

Padomes ziņojums

Balsošanas veidlapa