Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Amber Latvijas balzams” 2022. gada 27. septembra kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1.Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021. gada pārskatu apstiprināšana.

  1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
  2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2021. gada pārskatu, 2021. gada atkarības pārskatu, 2021. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021. gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.Peļņas izlietošana.

  1. 2021. gada peļņu 8 731 267 EUR atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” konkurētspējas stiprināšanai.
  2. Izmaksāt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” akcionāriem dividendēs 4 498 140 eiro, ko veido 0,60 eiro (sešdesmit centi) par katru akciju no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas.
  3. Noteikt šādu dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

3.1) Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2022. gada 11. oktobri, dividenžu ieraksta datumu – 2022. gada 12. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu – 2022. gada 13. oktobri.

3.2) Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2022. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

  1. Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2022. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (Reģ.nr. 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija).
  2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2022. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 36 000 EUR, neiekļaujot PVN.
  3. Uzdot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2022. gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2022. gada 27. septembrī

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns