Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2018.gada 14.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2017.gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2017.gada pārskatu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2017.gadu.

2. 2017.gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 2017. gada peļņu 8 624 423 EUR.

2) 2017.gada peļņu 8 624 423 EUR atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas stiprināšanai.

3. Revidenta ievēlēšana 2018.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2018.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2018.gada pārskatu revīzijas veikšanu 24 500 EUR, neiekļaujot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2018.gada pārskatu revīziju.

Rīgā, 2018.gada 30.maijā

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns